الگویی برای تصمیم‌گیری به‌منظور ایجاد کسب و کار جدید با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

چکیده اتخاذ رویکرد غایت‌گرا، امکان تبیین مناسب فرآیند تصمیم‌گیری کارآفرینان را فراهم نمی‌کند. این پژوهش در تلاش است، ضمن اتخاذ رویکرد غیرغایت‌گرا و در

ادامه