توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در پرتو سبک زندگی اسلامی

چکیده

سرمایه اجتماعی موضوعی بین‌رشته‌ای است که در سال‌های اخیر به طور روزافزونی مورد توجه صاحبنظران حوزه‌های مختلف علوم، به‌ویژه حوزه مدیریت و جامعه‌شناسی قرار گرفته است. بدیهی است که تکوین سرمایه اجتماعی مستلزم وجود عواملی چند است که یکی از این عوامل دین و فرهنگ دینی است. پژوهش حاضر رابطه بین سبک زندگی اسلامی، سرمایه روان‌شناختی و سرمایه اجتماعی را در قالب یک مدل علّی بررسی کرده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت بوده است؛ بدین منظور ۱۶۶ پرسشنامه توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که: ۱٫ سبک زندگی اسلامی بر روی سرمایه اجتماعی اثر مثبت، مستقیم و معناداری دارد؛ ۲٫ سبک زندگی اسلامی بر روی سرمایه روان‌شناختی اثر مثبت، مستقیم و معناداری دارد و ۳٫ سرمایه روان‌شناختی در رابطه بین سبک زندگی و سرمایه اجتماعی نقش میانجی معناداری دارد.

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی؛ سرمایه روان‌شناختی؛ سبک زندگی اسلامی؛ پژوهشگاه صنعت نفت

نویسندگان:

مهدی افخمی اردکانی: دانشجو

 عبدالله توکلی: عضو

دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی – سال دهم، شماره ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *