ارکان جنایت نسل زدایی در پرتو رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کرواسی علیه صربستان

چکیده مقاله:
نسل زدایی شنیع ترین جنایتی است که اعصار و قرون به خود دیده، در این میان هرچند توسعه و تدوین حقوق بشر دوستانه و متعاقب آن تشکیل محاکم کیفری اختصاصی و بین المللی گامی اساسی در تبیین نظری این جنایت در همه این سال ها برداشته اما کماکان نظام قضایی بین المللی با چالش هایی عمده در برابر اثبات این جنایت روبرو است. اثبات تحقق نسل زدایی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ تابعی از احراز عناصر مادی و معنوی است. رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کرواسی علیه صربستان برای دومین بار در چند سال گذشته به بررسی ارتکاب جنایت نسل زدایی پرداخته است. دیوان در این رای با پیروی از رویه خود در قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو، عنصر معنوی جنایت نسل زدایی را همچنان در محاق اثبات قرار داده است. این مقاله با روش توصیفی به بررسی ارکان جنایت نسل زدایی به ویژه قصد خاص در این رای پرداخته است.

کلیدواژگان: عنصر معنوی، عنصر مادی، نسل زدایی، گروه، نابودی جزئی یا کلی گروه

نویسنده:

محسن متاجی نیموری

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس – شماره ۲۳, دوره ششم، پائیز ۱۳۹۴٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *