انعکاس جایگاه و اهمیت میان‌رشته‌ای‌ها در مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه‌های توسعه کشور

چکیده

عصر حاضر، عصر تحولات گوناگون علمی و تکنولوژیکی در جهان است. از استلزامات همنوا شدن با پیشرفت‌های علمی متنوع روز، بهره‌مندی از میان‌رشته‌ای‌ها است. پرسش پژوهش حاضر این است که با توجه به روزافزونی بهره‌گیری از میان‌رشته‌ای‌ها به‌ویژه در آموزش عالی کشورمان، «میان‌رشته‌ای‌ها از چه جایگاه و اهمیتی در مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر اسناد بالادستی برخوردارند؟» برای پاسخ به این پرسش؛ ضمن استفاده از روش پژوهش کیفی، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی و استنتاجی انجام شد. در این تحقیق پس از ارائه توصیفی از میان‌رشته‌ای‌ها در آموزش عالی و آشنایی با شورای مذکور، به تحلیل اسنادی مصوّبات مرتبط، پرداخته شد. یافته‌ها نشان‌دهندة اولین کاربست میان‌رشته‌ای‌ها، در مصوّبات اوایل انقلاب (۱۳۵۸) با عنوان «خدمات میان‌رشته‌ای» در آموزش عالی و کاربست دیگر آن در مصوّبه سند نقشه جامع علمی کشور (۱۳۸۹) است. تحلیل محتوای مصوّبات نیز انجام و در گام بعدی، برنامه‌های پنج‌سالة اول تا پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور بررسی میزان تأکید اسناد قبل و بعد از تشکیل شورا، به همراه اسناد بالادستی دیگر مطالعه شد. بر اساس یافته‌ها چنین نتیجه‌گیری شد که این شورا جزء پیشتازان توجه به میان‌رشته‌ای‌ها بوده که با ایجاد شرایط مطلوب، این توجه دوباره ظهور یافته و قبل از سایر نهادهای علمی وارد این بحث شده است.

کلیدواژه‌ها: آموزش عالی؛ برنامه‌های توسعة کشور؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ میان‌رشته‌ای

نویسندگان:

سولماز نورآبادی: استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران

مهدی سبحانی نژاد: دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، تهران

 محبوبه فناخسرو: استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس نسیبه تهران

فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی – دوره ۲، شماره ۲۹ – شماره پیاپی ۵۶، بهار ۱۳۹۷٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *