انعکاس جایگاه و اهمیت میان‌رشته‌ای‌ها در مصوّبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه‌های توسعه کشور

چکیده عصر حاضر، عصر تحولات گوناگون علمی و تکنولوژیکی در جهان است. از استلزامات همنوا شدن با پیشرفت‌های علمی متنوع روز، بهره‌مندی از میان‌رشته‌ای‌ها

ادامه