عراق بیدار است

به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود بصیری نوشت: هفته گذشته درفضای مجازی فیلمی به دستم رسید که متعلق به مردم هند بود. در این ویدئوی کوتاه، مردم هنــد به زیارت جایی می‌رفتندکه معتقــد بودنــد در این مکان مرد مقدســی از مســلمانان به نام «حســین» حاجات مردم را برآورده می کند.

 روحانــی ای کــه روی فیلم توضیــح می داد، می‌گفت در روز عاشورا بیش از ۱۰۰ هزار هندی که نه مسلمان هســتند و نه قبله مسلمین را می‌شناسند، بیش از ۲۰۰ کیلومتر برای زیارت این مــکان راه طی می کنند و از حســین(ع)حاجت می گیرند.

 در گوشه دیگر دنیا در نیجریه هم در ایام اربعین میلیون ها انسان به عشق امام حسین (ع) پیاده مــی روند، در حالی که هیچ کــدام به قبر امام حسین (ع) نزدیک نیستند. با خودم اندیشیدم حسینی که می تواند این‌گونه قلوب مردم جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان را به خود نزدیک کند، آیا اجازه خواهد داد این شــور و احساس در درون مردم خاموش شــود و دستگاه‌های به ظاهر قدرتمند امنیتی جهان مانعی بر ســر راه پیاده روی اربعین ایجاد کنند؟ 

البته کــه اینگونه نخواهد بود، امــا از این هم نباید غافل شــد که این دستگاه‌های شیطانی گویا دســتور کاری را تدوین کرده اند که به هر شکل ممکن اربعین را تحت شعاع قرار دهند یا اینکه دو ملت شــیعه ایران و عراق را از هم دور کنند.

یک روز مــردم ایران را به بی اخلاقی در عراق متهم می کنند و یک روز مردم عراق را به بی‌اخلاقی در ایران. یک روز به بهانــه هزینه کردن ایران در عراق و سوریه عده ای را در ایران به خیابان می کشند و یک روز مردم عراق را به علت هزینه برای ایران وادار به درگیری و تظاهرات می کنند.

 این دستورکار آنهاســت و البته که از بعضی مشــکلات موجود در میان مسلمانان استفاده میکنند، اما مردم بیدار عراق باید بدانند که هیچ کس مشکلاتشان را حل نخواهد کرد مگر عزم و اراده خودشان.

عراقیها ملتی بیدار و هوشیار هستند و اتفاقات اخیر هم گذرا خواهد بود؛ چون آنها ثابت کرده‌اند که فریب دشــمنان قســم خورده خود را نخواهند خورد. همان ها که بیش از یک میلیون عراقی را در حمله به این کشــور قتل عام کردند یا آنهایی که داعش را به وجود آوردند و هزاران کودک عراقی را از نعمت پدر و مادر محروم کردند.

 اینها امروز در ســفارتخانه هــای خود کمین نشســته اند که دوباره خون مردم مظلوم عراق را در شیشه کرده و ثروت عظیم آن را به غارت ببرنــد. ملت عراق باید از غربی‌ها و وابســتگان منطقه‌ای آنها بپرســند شــما که امــروز در رســانه‌های خود مردم عراق را به ساقط کردن دولت و شورش تشویق می‌کنید و از آزادی دم می‌زنید، هنگامی که سر فرزندان ما را در اسپایکر می‌بریدند، کجا بودید؟

 چرا بالگردهای شــما سران داعش را از صحنه‌های نبرد بیرون می‌برد و چرا به بهانه بمب شیمیایی که هرگز وجود آن اثبات نشد به کشور ما حمله کردید؟ بــدون شــک این روزهــا خواهد گذشــت و حســین (ع) دســت خود را از حمایت مردم مظلــوم عراق که عزت و شرفشــان را با خون پاک خود به دســت آورده‌اند، برنخواهد داشت و دوباره آرامش را بــه این مردم هدیه خواهد کرد، اما همــه مردم منطقه بایــد بدانند که دوســت واقعی آنها خودشــان و حاضران در منطقه هســتند که باید با اتحاد و همراهی به کمک یکدیگر بروند و البته مشــکلات را نیز در نظر گرفته و در صــدد رفع آنها برآیند.

از سوی دیگر کسانی هم که با غربی ها همراهی کرده و برای حفظ موقعیت خود شرافتشان را به غربی‌ها فروخته‌اند، باید بدانند که به زودی وقت محاکمه و مجازات آنها هم خواهد رسید و دیر نیســت که اعمالشان رسوا شده و مردم منطقــه که یکی یکــی پیروزی‌های جدیدی برای مسلمانان آن به دست می‌آورند، به عمق جنایات و خیانت‌هایی که کرده‌اند پی ببرند. آنچه مســلم اســت عراق به روزهــای تاریک برنخواهد گشــت و ایــن را اول بایــد خائنان غرب‌گرای منطقه بدانند.
انتهای پیام/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *